سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
1363/07/01 
1364/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف و تربیت معلم تهران 
مدرس 
1366/07/01 
1375/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اراک 
مدرس 
1364/07/01 
1376/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و قم 
مدرس 
1366/07/01 
1384/07/02 
معارف و فلسفه و کلام و منطق 
تدریس 
دانشگاه تربيت مدرس  
مدرس 
1363/07/01 
1364/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
1364/07/01 
1367/07/02 
معارف 
تدریس 
دانشگاه صنعتي شريف و تربيت معلم تهران  
مدرس 
1366/07/01 
1375/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه علوم و دانشگاه علوم پزشكي اراك  
مدرس 
1364/07/01 
1376/07/01 
معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك و قم  
مدرس 
1366/07/01 
1384/07/02 
معارف و فلسفه و كلام و منطق